Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku

Spis treści
Oferta Technikum
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik budownictwa
Technik mechanik
Technik żywienia i usług gastronomicznej
Technik ekonomista
Technik architektury krajobrazu
Technik informatyk
Wszystkie strony

Technik hotelarstwa

(4 -letni cykl kształcenia)

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły będzie umiał:
- organizować pracę zakładu hotelarskiego,
- oferować swoje usługi hotelarskie,
- sprzedać usługi hotelarskie,
- obsłużyć gości w zakładzie hotelarskim,

- utrzymać czystość i porządek w zakładzie hotelarskim,
- organizować usługi gastronomiczne w zakładzie hotelarskim,
- organizować usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim i poza nim,
- współpracować z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi podmiotami
gospodarczymi,
- promować swoje usługi hotelarskie
- postępować zgodnie z zasadami etyki,
- prowadzić dokumentację i korespondencję firmy usługowej,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- biegle stosować zawodowe słownictwo w języku obcym
Typowe stanowiska pracy dla absolwenta Technikum Hotelarskiego to:
- recepcja i część parterowa hotelu,
- część noclegowa hotelu,
- hotelowy dział gastronomiczny,

- obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady
uzdrowiskowe, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe, pola biwakowe, ruchoma baza
noclegowa,
- innych podmiotach zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..),
posiadających bazę noclegową
- organa administracji zajmujące się usługami hotelarskimi
- własna działalność gospodarcza w zakresie usług hotelarskich.
W trakcie nauki w technikum uczniowie mają możliwość odbyć kursy kwalifikacyjne, które zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy:
- kurs barmana
- kurs kelnera
- kurs na pilota wycieczek
Kształcenie technika hotelarstwa odbywa się w szkole, a także w firmach, instytucjach, urzędach w których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Planowanie i realizacja usług w recepcji:
Uczniowie poznają zasady przyjmowania i ewidencjonowania rezerwacji dokonywanych przez gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Uczą się procedur związanych z obsługą gości w recepcji, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczania pobytu.

2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
Uczniowie zaznajamiani są z zasadami utrzymania porządku w jednostkach mieszkalnych oraz odpowiedzialnością materialną za pozostawione mienie przez gości. Przygotowują śniadania dla gości hotelowych oraz uczą się technik nakrywania stołu, przygotowywania sali konsumpcyjnej i podawania potraw. Organizują i rozliczają dodatkowe usługi zgodnie z zamówieniem.
W trakcie nauki uczniowie wykorzystują oprogramowanie komputerowe wspomagające obsługę gości hotelowych. Zajęcia z zakresu przygotowania i ekspedycji śniadań odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych oraz sali obsługi konsumenta.
Uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze ośmiu tygodni w hotelach, pensjonatach lub domach wypoczynkowych.
Po zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik hotelarstwa.
Uczniowie mają możliwość wyjazdu na płatne praktyki zagraniczne m.in. do Grecji, Bułgarii, Hiszpanii.Technikum