Zasady rekrutacji

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

ZASADY  REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W CHMIELNIKU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) i zarządzenia nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów  składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole,  sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć  edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć  kandydatów na rok szkolny 2018/2019 w województwie świętokrzyskim.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
 2. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 3. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie od  14 maja – 20 czerwca 2018 r. Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 4. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w drodze zarządzenia powołuje komisję rekrutacyjną.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 

- Wniosek o przyjęcie do szkoły (specjalny druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły),

- Dwie aktualne fotografie (opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

- Karta zdrowia,

- Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa lub zaświadczenia, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

 1. Kwalifikowanie kandydatów.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej danego typu szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów uzyskanych jako wynik:

- Liczby punktów z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

- Liczby punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.

- Liczby punktów za osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie.

 1. Ustala się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie będą przeliczane na punkty –maksymalnie 72 punkty: język polski,  język obcy nowożytny,  matematyka plus jedne zajęcia edukacyjne spośród następujących: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka.
 2. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z : języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0.2
 3. Przyjmuje się następujący sposób punktacji z przeliczenia ocen umieszczonych na świadectwie:
  - celujący – 18 punktów,

- bardzo dobry – 17 punktów,

- dobry – 14 punktów,

- dostateczny – 8 punktów,

- dopuszczający – 2 punkty.

 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem– 7 punktów.
 2. Potwierdzone osiągnięcia - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 3. a) finaliści jednego konkursu przedmiotowego– 10 punkty,
 4. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 5. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 2. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 3. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 4. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 6. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 7. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 2. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 3. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 4. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 5. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt 5  na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za  najwyższe  osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba  możliwych do uzyskania wynosi 18.

 

 1. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. –3 punkty. 

 

MINIMALNĄ LICZBĄ PUNKTÓW WARUNKUJĄCĄ PRZYJĘCIE KANDYDATA DO: 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  - 30 PUNKTÓW,

TECHNIKUM - 50 PUNKTÓW,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  – 70

LICZONYCH JAKO SUMA:

 • Punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny,
 • Punktów z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie,
 • Punktów za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie.

 

 1. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;


4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw. ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.


6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się 13 punkty;
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

III. Harmonogram rekrutacji do szkół Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku

 

 1. Od 14.05.2018r. do 20.06.2018 r.– składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmniejszenia minimalnej liczby punktów warunkującej przyjęcie kandydata do szkoły w przypadku wolnej liczby miejsc.
 2. Od 22.06.2018r. do 26.06.2018r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu .
 3. Od 26.2018r. do 27.06 2018r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy oSO
 4. 02 lipca 2018roku do godz.1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. Do 29 lipca 2018r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
  z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 6. Do 6 lipca 2018r do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia, podpisanych zdjęć o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 7. 9 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 –Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Od 9 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018r. postepowanie uzupełniające
 • Od 9.07 do 11.07 2018 r. do godz. 15.00– składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. .
 • Do 13 lipca 2018 do godz. 15.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy oSO
 • 07.2018roku do godz.1200 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Do 18.07.2018r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • Do 19.07.2018r do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 07. 2018 roku o godzinie 12.00 –Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

 

DRUKI PODAŃ DO SZKÓŁ

Facebook