Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku na rok szkolny 2014/2015:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do:

 1. Szkół dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 2. Szkół policealnych - Technik administracji, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w porozumieniu ze Starostą Kieleckim i przedstawiają się następująco:

I. Terminarz rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 1. Od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2014 roku kandydaci składają wnioski o przyjęcie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Od dnia 2 stycznia 2015 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku kandydaci składają wnioski o przyjęcie, świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3. Od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 5 sierpnia 2014 roku odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej
 4. Od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 14 stycznia 2015 roku odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej
 5. Dnia 6 sierpnia 2014 roku ogłasza się listy kandydatów przyjętych do pierwszej klasy i podaje się informację o wolnych miejscach
 6. Dnia 15 stycznia 2015 roku ogłasza się listy kandydatów przyjętych do pierwszej klasy i podaje się informację o wolnych miejscach
 7. Od dnia 7 sierpnia 2014 roku do dnia 28 sierpnia 2014 roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca
  (w przypadku wolnych miejsc)
 8. Od dnia 16 stycznia 2015 roku do dnia 29 stycznia 2015 roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca
  (w przypadku wolnych miejsc)
 9. Dnia 29 sierpnia 2014 podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych do pierwszej klasy.
 10. Dnia 30 stycznia 2015 roku podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych do pierwszej klasy.

II. Terminarz rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2014/2015

 1. Od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 lipca 2014 roku kandydaci składają wnioski o przyjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Od dnia 2 stycznia 2015 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku kandydaci składają wnioski o przyjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3. Od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 5 sierpnia 2014 roku odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej
 4. Od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 14 stycznia 2015 roku odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej
 5. Dnia 6 sierpnia 2014 roku ogłasza się listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
  i podaje się informację o wolnych miejscach
 6. Dnia 15 stycznia 2015 roku ogłasza się listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
  i podaje się informację o wolnych miejscach
 7. Od dnia 7 sierpnia 2014 roku do dnia 28 sierpnia 2014 roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca
  (w przypadku wolnych miejsc)
 8. Od dnia 16 stycznia 2015 roku do dnia 29 stycznia 2015 roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca
  (w przypadku wolnych miejsc)
 9. Dnia 29 sierpnia 2014 podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

10) Dnia 30 stycznia 2015 roku podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata

lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

3. Do klasy pierwszej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 1. a) wykształcenie średnie

b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 3 niż liczba miejsc w Szkole Policealnej na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

Kandydat niepełnoletni

a) Wielodzietność rodziny kandydata

b) Niepełnosprawność kandydata

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat pełnoletni

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość i wynoszącą 1pkt..

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła policealna nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

6. Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

b) posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla dorosłych

c) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 6a lub 6b do danej szkoły niż liczba wolnych miejsc w szkole na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

Kandydat niepełnoletni (o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c U.o.S.O.)

a) Wielodzietność rodziny kandydata

b) Niepełnosprawność kandydata

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat pełnoletni

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość i wynoszącą 1pkt dla każdego kryterium

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

7. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkołę przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 2. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki z pkt 7a niż liczba miejsc na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym na I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji
 3. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w punkcie 7b niż liczba miejsc w szkole na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli nadal dysponujemy wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kandydat niepełnoletni (o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c U.o.S.O.)

 1. a) Wielodzietność rodziny kandydata
 2. b) Niepełnosprawność kandydata
 3. c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. f) Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica
 7. g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat pełnoletni

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość wynoszącą 1 punkt za każde kryterium.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu postępowania szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na III etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów w/g kolejności zgłoszeń.

8. Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

9. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów

10. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych  szkół,
w którym określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

11. Postępowanie rekrutacyjne publicznych szkół  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne miejsca, dyrektor Zespołu Szkół  nr 3 w Chmielniku przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w punkcie 1.

Załączniki do pobrania

- Wniosek o przyjęcie do szkoły dla kandydata pełnoletniego/ niepełnoletniego

- informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty (kandydat pełnoletni/ niepełnoletni)

Do pobrania w zakładce Pobierz lub w linkach:

-Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata pełnoletniego + informacja o spełnieniu kryteriów,

-Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata niepełnoletniego + informacja o spełnieniu kryteriów,

KALENDARZ

Kwiecień 2015
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ogłoszenia

 • Ogłoszenie Gazetka +

  Trwają prace przy w redakcji szkolnej gazety Radar, juz niedługo ukaże się nowa wersja egzemplarza Szkolnej gazety "Radar". 544 Read More
 • 1

Wybierz Język

filmy

Zespół Szkół Nr3 w chmielniku mapa